MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์) เป็นประธานในการจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
watermark

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์) เป็นประธานในการจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษให้บุคลากรของกระทรวง ซึ่งท่านเป็นผู้ออกแบบทดสอบและควบคุมการทดสอบในครั้งนี้ โดยมี เจ้าหน้าที่ของ ศทส. กยผ. กบภ. กก. และสจบ. เข้าร่วมทำแบบทดสอบ ณ ห้องวิมวาทิตย์ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 193,526