MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
Soft Skill ที่มองข้ามไม่ได้
watermark

 

10 ทักษะจำเป็น ที่โลกอนาคต 2025 ต้องการ 

 • ทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหา
World Economic Forum ได้จัดให้กลุ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในอนาคต โดยมีทักษะย่อยมากถึง 5 ใน 10 ทักษะจำเป็น ในปี 2025 ที่อยู่ในกลุ่มนี้
เพราะในอนาคตการทำงานจะยิ่งมีความยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นโลกยุคใหม่จึงต้องการพนักงานที่มีทักษะการคิดและตัดสินใจที่ดี รวมถึงสามารถคิดค้นวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาให้กับองค์กรได้ ทักษะเหล่านี้จึงเป็น ทักษะจำเป็น ที่พนักงานควรมีไม่ว่าจะทำงานอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตาม
ทักษะด้านการคิด
โดยทักษะในกลุ่มนี้ คือ
 1. Analytical thinking and innovation ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านนวัตกรรม (อันดับ 1)
 2. Complex problem-solving ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (อันดับ 3)
 3. Critical thinking and analysis ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (อันดับ 4)
 4. Creativity, originality and initiative ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการริเริ่มสิ่งใหม่ (อันดับ 5)
 5. Reasoning, problem solving and ideation ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการระดมความคิด (อันดับ 10)

ทักษะจัดการตัวเอง

 • ทักษะการบริหารจัดการตัวเอง
ดังที่เกริ่นมาในตอนต้น ทักษะในกลุ่มนี้เป็นทักษะที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในปีนี้ เพราะเมื่อองค์กรต้องเจอปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลง อย่างในปี 2020 ที่ผ่านมา ที่ทุกองค์กรต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 สิ่งที่องค์กรคาดหวังจากพนักงาน คือ พวกเขาต้องสามารถรับมือกับปัญหาได้ สามารถจัดการกับอารมณ์และความกดดัน ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รวมถึงรู้จักปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ทักษะเหล่านี้จึงเป็นทักษะที่พนักงานควรพัฒนาและฝึกฝนอยู่เสมอ 
โดยทักษะในกลุ่มนี้ คือ
 1. Active learning and learning strategies ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (อันดับ 2)
 2. Resilience, stress tolerance and flexibility ทักษะการรับมือกับปัญหา อดทนต่อความกดดัน ทักษะการปรับตัว (อันดับ 9)

ทักษะผู้นำ

 • ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ในอนาคต โลกจะยิ่งต้องการผู้นำที่มีอุดมการณ์และเป้าหมายในการขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า ผู้นำยุคใหม่จึงต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสังคมการทำงานที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของทีมออกมา
โดยทักษะในกลุ่มนี้ คือ Leadership & Social Influence ทักษะการเป็นผู้นำและอิทธิพลทางสังคม (อันดับ 6)

ทักษะด้านเทคโนโลยี

 • ทักษะด้านเทคโนโลยี
เมื่อทุกองค์กรต้องปรับตัวสู่ดิจิทัลมากขึ้น ทักษะการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนเครื่องมือดิจิทัลและโปรแกรมใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Data & AI, Cloud Computing, Digital Marketing & E-Commerce, Software Engineering หรือ Product Development นอกจากนี้ทักษะด้านการออกแบบและเขียนโปรแกรมก็จะยิ่งมีความต้องการมากขึ้นเช่นกัน
โดยทักษะในกลุ่มนี้ คือ
 1. Technology use, monitoring and control – ทักษะการใช้ ดูแล และจัดการเทคโนโลยี (อันดับ 7)
 2. Technology design & programming ทักษะการออกแบบและการเขียนโปรแกรม (อันดับ 8)

พัฒนาทักษะคนทำงาน ไม่ใช่เรื่องยาก ด้วย ขั้นตอน ต่อไปนี้

เพื่อเป็นทางลัดให้คนทำงานสามารถพัฒนา ทักษะจำเป็น 10 ด้าน ที่ World Economic Forum แนะนำมานี้ เรามีเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้การพัฒนาทักษะต่างๆไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนัก
 • ค้นหาจุดอ่อนของตัวเอง (analyze your weakness) 
การค้นหาจุดอ่อนของตัวเองถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่อง่ายเลย เนื่องจากโดยธรรมชาติของคนส่วนมากจะไม่ค่อยยอมรับว่าตัวเองมีจุดอ่อนอะไร หรือบางคนรู้แต่ไม่ยอมรับ
อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่รู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนอะไรบ้างหรือมีทักษะอะไรที่ควรจะพัฒนา ลองให้คนใกล้ตัว เช่น เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือคนในครอบครัวเป็นคนวิเคราะห์ก็ได้ หรือใช้แบบทดสอบหาจุดอ่อนและจุดเด่นประเภทต่างๆ เช่น แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อดูลักษณะนิสัย แบบทดสอบทางภาษา แบบทดสอบการคำนวณ เป็นต้น

set objectives

 • ตั้งเป้าหมาย (set objectives with timeline and expected result)
หลังจากที่รับรู้ถึงจุดอ่อนแล้ว ลองกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่า
What : ต้องการพัฒนาทักษะอะไร และเป้าหมายที่จะต้องไปถึง ณ จุดใด
Why : ทำไมถึงเลือกที่จะพัฒนาทักษะเหล่านั้นและหลังจากได้พัฒนาทักษะเหล่านั้นแล้วสิ่งที่ได้รับกลับมาจะมีอะไรบ้าง เช่น จะทำให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้รับโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งงาน หรือทำให้ทำงานเข้ากับผู้อื่นได้ดี เป็นต้น
When : ตั้งระยะเวลาที่ชัดเจนว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาแต่ละทักษะเท่าไหร่
How: ค้นหาผู้ช่วย การพัฒนาทักษะสามารถทำได้ในหลายวิธี เช่น ลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์ตามสถาบันต่างๆ หรือเรียนรู้งานกับหัวหน้างานหรือผู้มีประสบการณ์ หรือ เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านการอ่านหนังสือวิชาการหรือ case studies ต่างๆ

execute

 • ลงมือปฏิบัติ (execute)
การปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะการมีบันทึกเป้าหมายที่ประกอบไปด้วยแผนงานที่ดูดีสวยหรูแต่ไม่ลงมือทำก็เปรียบเสมือน แผ่นกระดาษที่ไม่มีค่าอะไร นอกจากนั้น ยังต้องมาเสียเวลาไปกับการวิเคราะห์และวางแผนโดยไม่ได้อะไรไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไปเลย
 • ประเมินผลและแก้ไขปรับปรุง(evaluation & improvement)
หลังจากได้ปฏิบัติตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว สิ่งที่สำคัญคือการประเมินผลว่าทักษะที่ตั้งใจพัฒนานั้นได้พัฒนาไปถึงจุดที่ตั้งไว้หรือไม่ ถ้าการประเมินไม่น่าพอใจ ต้องกลับไปวิเคราะห์ว่าแต่ละขั้นตอนมีจุดบกพร่องอะไรบ้างเพื่อจะได้ปรับวิธีหรือกลยุทธ์ให้ได้ผลลัพธ์เป็นที่พอใจ แต่ถ้าการประเมินผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ ขอแนะนำให้ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเพิ่มขึ้นไปอีกได้เช่นเดียวกัน

ตามเทรนด์ทักษะสำคัญ ที่คนยุคนี้ต้องมี เพื่อฝ่าทุกการดิสรัปที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ไปคะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 183,365