MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์เชิงบูรณาการ ครั้งที่ 1”
watermark

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์เชิงบูรณาการ ครั้งที่ 1”

         เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์เชิงบูรณาการ ครั้งที่ 1 และมีผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมด้วย ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หัวหน้าสำนักงานของกระทรวงพาณิชย์ทั้งในภูมิภาค และต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ได้รับรู้ เข้าใจและมีแนวทางการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน สามารถขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการทำงานแบบบูรณาการ กระตุ้นให้เกิดการทำงานในเชิงรุก เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ อันจะส่งผลให้การดำเนินการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีพาณิชย์จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 131 ราย ณ ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,011,944