MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
หลักสูตร “การจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ระดับจังหวัด”
watermark

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ได้ดำเนินการ จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ระดับจังหวัด” ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด รวมทั้งสิ้น 150 ราย โดยเป็นการบรรยายในรูปแบบออนไลน์

ผ่านระบบ Zoom

ณ ห้องวงษานุประพัทธ์ อาคารศูนย์อาหารสวัสดิการกระทรวงพาณิชย์ 1 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1 วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 : การบรรยาย

ช่วงที่ 2 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 : การนำเสนอแผนงานโครงการ

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์) เข้าร่วมสังเกตการณ์ และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การนำเสนอโครงการของจังหวัด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงในระดับกิจกรรมภายในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรรัฐ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

PPT หัวข้อ การขับเคลื่อนและเชื่อมโยงแผนงาน วันที่แผยแพร่ 29/04/2567 ดาวน์โหลด
Strategic Planning - พาณิชย์ (14 March 2024) วันที่แผยแพร่ 29/04/2567 ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร“การจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ระดับจังหวัด” วันที่แผยแพร่ 29/04/2567 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,011,958