MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
หลักสูตร “เพิ่มศักยภาพในการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า”
watermark

วันที่  13  พฤษภาคม 2567  

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เพิ่มศักยภาพในการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า” พร้อมบรรยายพิเศษ  ในหัวข้อ “บทบาทความสำคัญของ สพจ. กับการจัดทำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า” ให้แก่ ข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดทำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าระดับจังหวัด จำนวน 367 ราย โดยมีท่านที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์) เข้าร่วมด้วย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล บันทึก จัดส่ง ประมวลผล วิเคราะห์ เผยแพร่เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าระดับจังหวัด จนถึงระดับที่สามารถอธิบายให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าเข้าใจได้ โดยท่านผู้อำนวยการ ได้เน้นย้ำถึงหลักการจัดเก็บข้อมูลว่ามีความสำคัญกับประเทศชาติ จึงขอให้ทุกคน มีความรับผิดชอบ มีความรัก และซื่อสัตย์  ต่องานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 4   โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,011,978