MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด” 4 ภาค
watermark

เอกสารประกอบการอบรม
รุ่นที่1 ภาคกลาง
    - 
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. 2560 (ภาคกลาง)
    -
การบริหารสัญญา (ภาคกลาง)
    - การร้องเรียนและอุทธรณ์ (ภาคกลาง)

รุ่นที่ 2 ภาคใต้
    - พรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ภาคใต้)

รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ
    - การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  (ภาคเหนือ)
    - 
การอุทธรณ์ การร้องเรียน ทิ้งงาน และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ภาคเหนือ)

รุ่นที่ 4 ภาคอีสาน
    - บรรยายกระทรวงพาณิชย์ (ภาคอีสาน)
    - 
พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 (ภาคอีสาน)
    - 
อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางตามกฏกระทรวง กำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการสนับสนุน ส่งเสริม ว78 (ภาคอีสาน)
    - 
WorkFlow วิธีการสอบราคา

    - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตลอดจนกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    - จุดเสี่ยงของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่จะถูกสอบ หรือเรียกตรวจจาก สตง.
    - การบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพกับข้อสังเกตของ สตง.


**************************************คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 245,301