MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
หลักสูตร “แผนปฏิบัติราชการประจำปีกระทรวงพาณิชย์ ระดับจังหวัด”
watermark

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แผนปฏิบัติราชการประจำปีกระทรวงพาณิชย์ ระดับจังหวัด” โดยมีนางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ (ที่ปรึกษาการพาณิชย์) และ นายวันชัย อาจกมล (ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค) เข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทำแผนงาน/โครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนทุกระดับ และเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่มจังหวัดอย่างบูรณาการ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัยกับทิศทางการค้าในปัจจุบัน ให้กับข้าราชการในส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 81 คน  ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2566 ณ  โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอแผนงาน/โครงการต่อผู้บริหารต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 950,183