MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
หลักสูตร “ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 37
watermark

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายวันชัย  วราวิทย์) เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายในหัวข้อ "ภารกิจและบทบาทของกระทรวงพาณิชย์" ในหลักสูตร “ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 37 ให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการในกระทรวงพาณิชย์ จำนว 90 คน และข้าราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 92 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีความรู้ ความสามารถ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานราชการ มีสมรรถนะและจรรยาบรรณที่เหมาะสม มีคุณธรรม ศรัทธาต่อการรับราชการ มีความประพฤติซื่อตรงต่อคนทั่วไป อยู่บนความถูกต้องและกฎหมาย รวมถึงการเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานเป็นทีมและทำงานอย่างบูรณาการ  จัดโดยสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ในระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคมและ 4 - 7 กันยายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 918,226