MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
หลักสูตร “การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542” รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1
watermark

วันที่ 24 ตุลาคม 2566

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542” รุ่นที่ 4  ครั้งที่ 1  ให้แก่ข้าราชการสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า (กศ.) จำนวน 74 คน โดยมีท่านที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์)  เข้าร่วมด้วย  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะด้านกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนให้สามารถตรวจสอบ จับกุม ดำเนินคดีได้อย่างถูกต้อง  ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ข้อกฎหมายและปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าภายใน ในระหว่างวันที่ 24 – 27  ตุลาคม 2566 ณ ห้อง SAPPHIRE โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 975,580