MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
หลักสูตร “ศาสนพิธีกร”
watermark

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “ศาสนพิธีกร” ให้แก่บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ ทั้งสิ้น 37 ราย ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์) เข้าร่วมสังเกตการณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานพิธีการและการทำหน้าที่เป็นศาสนพิธีกรได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบแบบแผนที่พึงปฏิบัติตามหลักศาสนา โดยหลักสูตรดังกล่าว มีกำหนดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องวงษานุประพัทธ์ อาคารศูนย์อาหารสวัสดิการ 1 กระทรวงพาณิชย์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

เอกสารเนื้อหาเกี่ยวหับศาสนพิธี วันที่แผยแพร่ 13/11/2566 ดาวน์โหลด
รวมการปฏิบัติศาสนพิธี วันที่แผยแพร่ 13/11/2566 ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร ศาสนพิธีกร.pdf วันที่แผยแพร่ 4/03/2567 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,011,978