MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาการปฏิบัติการทางด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542"
watermark

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาการปฏิบัติการทางด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542” ให้แก่พาณิชย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า (กศ.) ทั่วประเทศ และข้าราชการส่วนกลาง สังกัดกรมการค้าภายใน รวม 169 คน ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าภายใน โดยกำหนดจัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจตัวบทกฎหมายอย่างถ่องแท้ เท่าทันกับสถานการณ์ และลักษณะของปัญหาด้านการค้าในปัจจุบัน และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จับกุม ดำเนินคดี ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญในการกำกับดูแลการค้า ให้มีสินค้ามีปริมาณเพียงพอ ไม่ขาดแคลน และมีราคาที่เป็นธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกันคะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 179,647