MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542” รุ่นที่ 2
watermark

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบให้ นายวันชัย วราวิทย์  รองปลัดกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542”  รุ่นที่ 2 ให้แก่ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาคและกรมการค้าภายใน  รวมทั้งสิ้น 80 คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจตัวบทกฎหมาย สามารถใช้ข้อกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542  ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญในการกำกับดูแลการค้า ให้มีสินค้ามีปริมาณเพียงพอ  ไม่ขาดแคลน มีราคาที่เป็นธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จับกุม ดำเนินคดีได้อย่างถูกต้อง รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ด้านการค้าในปัจจุบัน  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าภายใน  ในระหว่างวันที่  25 – 26 มกราคม  2565  และวันที่  1 – 2 กุมภาพันธ์ 2565คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 271,273