MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
นายกีรติ รัชโน รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การเชื่อมโยงการตลาดภูมิภาคกับต่างประเทศสำหรับ สพจ." รุ่นที่ 1
watermark

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

         ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบให้ นายกีรติ รัชโน รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การเชื่อมโยงการตลาดภูมิภาคกับต่างประเทศสำหรับ สพจ." รุ่นที่ 1 ให้แก่ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด (สธ.) ทุกจังหวัด รวมทั้งสิ้น 76 คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ มี Mindset และมีความพร้อมในการเป็นนักการตลาดสมัยใหม่ สามารถเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า รวมถึงส่งเสริม พัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อขยายตลาดทั้งในระดับมหภาคและระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ และ กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค ในระหว่าง 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 183,386