MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร Leadership for Leader : พาณิชย์จังหวัด รุ่นที่ 2
watermark

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้การต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร Leadership for Leader : พาณิชย์จังหวัด รุ่นที่ 2 ในหัวข้อมุมมองภาครัฐกับการสร้างความร่วมมือและการประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในภูมิภาค ให้แก่พาณิชย์จังหวัดใหม่และข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน)ในส่วนภูมิภาคจำนวน  70 คน เมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2565 ผ่านระบบออนไลน์คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 183,381