MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ” หลักสูตร Leadership for Leader: พาณิชย์จังหวัด รุ่นที่ ๒
watermark

วันนี้ (๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๕) นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ” โดยมีที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาวเก็จพิรุณ  เกาะสุวรรณ์) เข้าร่วมรับฟังด้วยภายใต้หลักสูตร Leadership for Leader: พาณิชย์จังหวัด รุ่นที่ ๒  ให้แก่พาณิชย์จังหวัดใหม่และข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่ม) ในภูมิภาค   โดยท่านปลัดฯ ได้เน้นย้ำถึง การสานต่อ  ๑๔ นโยบาย และประเด็นเรื่อง Soft Power /BCG Model  พร้อมนี้ได้ฝากข้อคิดไว้ว่า  “ผู้นำที่ดี ต้องคิดดี   พูดดี  ทำดีดูดีและรู้ดี “ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว จัดโดย สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถในระหว่างวันที่ ๑๗  กุมภาพันธ์ - ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๕คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 183,362