MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร การจัดทำ “แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวงพาณิชย์ ระดับจังหวัด”
watermark
 

วิดีทัศน์แนะนำหลักสูตร การจัดทำ “แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวงพาณิชย์ ระดับจังหวัด”

Posted by สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ on Monday, May 23, 2022

 

วันนี้ 23 พฤษภาคม 2565 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้มอบให้ นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร การจัดทำ “แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวงพาณิชย์ ระดับจังหวัด”ให้แก่ข้าราชการในกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน (ยผ.) ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด รวมทั้งสิ้น 82 คนเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนงาน/โครงการ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการทำงานของสำนักงานพาณิชย์ สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทและแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ฉบับใหม่ (พ.ศ.2566-2567) ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยท่านได้เน้นย้ำเรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ (BCG :Bio - Circular -Green Economy การส่งเสริมภาคการผลิตและภาคบริการผ่านการใช้ Soft Power ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญในการจัดแผนงาน/โครงการ ให้สามารถขับเคลื่อนและเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการในระดับจังหวัด (จังหวัด -กลุ่มจังหวัด-กรม-กระทรวง) ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ หลักสูตรดังกล่าว สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ได้ร่วมกับ กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และกองบริหารการคลัง จัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 183,370