MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานในต่างประเทศ

watermark

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในต่างประเทศ
******************

เอกสาร
1. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ 1080/2563 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ (7 ธ.ค. 2563)
2. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2563 (22 ต.ค. 2563)
3. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่371/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้คณะผู้แทนในต่างประเทศและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ (4 ก.ค. 2560)
4. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (22 ก.พ. 2560)
5. ที่ กต 0200.3/ว.10 เขตพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการไทยในต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ (14 ม.ค. 2560)
6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ พ.ศ.2552
7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ (11 พ.ย. 2524)


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 996,348