MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
หลักสูตร นายทะเบียนระดับสูง (Advance)”
watermark

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "นายทะเบียนระดับสูง (Advance)” ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัด ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเป็นนายทะเบียนในกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า (ทอ.) และข้าราชการส่วนกลางในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมจำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นายทะเบียนสามารถ พิจารณา วินิจฉัย คำคัดค้าน ข้อโต้แย้ง การจดทะเบียน และคำอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต่างๆ รวมทั้งจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนายทะเบียนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทางทะเบียนธุรกิจมีความถูกต้องตามหลักกฎหมาย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยจัดฝึกอบรมเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 : การบรรยาย ข้อกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2564 และ ช่วงที่ 2 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และนำเสนอกรณีศึกษา ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2564

 คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 179,618