MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
นโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร
watermark

นโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร

๑.   แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567

 

๒.  แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงพาณิชย์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2565 - 2567)

 

๓  แผนพัฒนาบุคลากรภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2561 - 2564

 

๔.  เกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม

 

๕.  หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการพัฒนาเพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 

๖.  คู่มือการปฏิบัติงาน

 

๗.  แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2563-2565   

 

๘.  แผนพัฒนาบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ประจำปีของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ

 

๙.  แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ

 

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 975,550