MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
นโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร
watermark

นโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร


๑. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๒. แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงพาณิชย์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2565 - 2567)
๓. แผนพัฒนาบุคลากรภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2561 - 2564 
๔. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2563-2565 
๕. แผนพัฒนาบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ประจำปีของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ 

๖. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ


 คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 179,618