MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
คู่มือการปฏิบัติงาน
watermark

คู่มือการปฏิบัติงาน สจบ
 
*****

ปี 2566

1. คู่มือการบริหารการฝึกอบรม

2. คู่มือการติดตามและประเมินผล

3. การขอรับจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)

ปี 2565

1. คู่มือการบริหารการฝึกอบรม

2. คู่มือการติดตามและประเมินผล

3. การขอรับจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)

ปี 2563

1. คู่มือกระบวนงานการพัฒนาบุคลากรกระทรวงพาณิชย์       

2. กระบวนงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี นบ.

3. คู่มือ กระบวนงานการบริหารการฝึกอบรม บฝ.

4. คู่มือ กระบวนงานติดตามและประเมินผล ตป.

5. คู่มือ กระบวนงาน การขอรับการจัดสรรทุนรัฐ นบ.

6. คู่มือการจัดทำหลักสูตร/โครงการการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ให้สอดคล้องกับพันธกิจ ทพ.

    6.1 คู่มือการจัดทำหลักสูตร
         ตัวอย่างจากหลักสูตรต่าง ๆ 

            6.1.1 หลักสูตร “นักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (นพส.)”   
            6.1.2 รายงานการประเมินผลโครงการ (CIPP Model) เมืองรอง รุ่น 1
            6.1.3 ประเมินผลโครงการ (CIPP Model) นวัตกรรม รุ่น 2
            6.1.4 โครงการ ต้นแบบ ฐานราก รุ่น 2
            6.1.5 สรุปโครงการ นวัตกรรม 1+ 2

 


/*/*/* 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 975,602