MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
การบรรยายหัวข้อคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)
watermark

วันที่ 20 เมษายน 2566
สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ได้จัดฝึกอบรม หัวข้อ คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ให้กับบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อให้บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนเครดิต รวมถึงวิธีการในการประเมินคาร์บอนเครดิต และการเตรียมการรองรับกฎเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ ของประเทศคู่ค้า โดยได้รับเกียรติจาก นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 498 คน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผ่านระบบ Online (ZOOM)


สามารถดูย้อนหลังได้ คลิ๊ก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 975,608