MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
หลักสูตร “นายทะเบียนระดับต้น”
watermark

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “นายทะเบียนระดับต้น” ให้แก่ ข้าราชการสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และข้าราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 99 ราย ในระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง SAPPHIRE โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนธุรกิจ เพิ่มทักษะในการตรวจพิจารณาคำขอจดทะเบียนธุรกิจ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยท่านอธิบดี ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของภารกิจกลุ่มงาน ทอ. ว่า เป็นการทำงานบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน หากประชาชนมีทัศนคติที่ดีกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราบรื่นมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 975,575