MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
หลักสูตร นักบริหารการพาณิชย์ระดับกลาง รุ่นที่ 34 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
watermark

วันที่ 8 มีนาคม 2567 

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติเข้าร่วมสังเกตการณ์และกล่าวมอบแนวทางการปฏิบัติราชการในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพาณิชย์ระดับกลาง รุ่นที่ 34 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมเฮลท์ แลนด์ รีสอร์ทแอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์ที่ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 106 คน โดยมีที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์) และผู้อำนวยการสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ เข้าร่วมด้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และวิสัยทัศน์ด้านการพาณิชย์ รวมทั้งสามารถผลักดันภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ให้บรรลุผลสำเร็จ พัฒนาแนวคิดและทัศนคติการเป็นผู้นำที่ดี มีความเฉลียวฉลาดเชิงจริยธรรม  และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันก่อให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันเชิงบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2567 โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง Self-Learning 

ช่วงที่ 2 การบรรยายและแบ่งกลุ่มออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

และช่วงที่ 3 การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน

วีดีโอย้อนหลังและเอกสารประกอบการบรรยาย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,011,958