MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาวเก็จพิรุณ  เกาะสุวรรณ์) เป็นหัวหน้าคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร นักบริหารการพาณิชย์ระดับกลาง รุ่นที่ 34 เดินทางลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานกิจการในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรี
watermark

วันที่ 13 มีนาคม 2567 
ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาวเก็จพิรุณ  เกาะสุวรรณ์) เป็นหัวหน้าคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร นักบริหารการพาณิชย์ระดับกลาง รุ่นที่ 34 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์ที่ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 106 คน เดินทางลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานกิจการในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรี จำนวน 5 แห่ง เพื่อนำข้อมูลจากการศึกษาดูงานมาสรุปเป็นบทเรียน ทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ แนวทางการทำการตลาด ปัญหาอุปสรรค  และวิธีการแก้ปัญหา ที่สามารถนำมาต่อยอดในการทำงานได้อย่างชัดเจน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,011,927