MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาวเก็จพิรุณ  เกาะสุวรรณ์) เป็นหัวหน้าคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร นักบริหารการพาณิชย์ระดับกลาง รุ่นที่ 34 เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) กรุงเทพมหานคร
watermark

วันที่ 17 มีนาคม 2567 
ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาวเก็จพิรุณ  เกาะสุวรรณ์) เป็นหัวหน้าคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร นักบริหารการพาณิชย์ระดับกลาง รุ่นที่ 34 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์ที่ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 106 คน เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวไทย รวมถึงสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้มีจิตอาสา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,011,927