MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02 507 6441,6444,6449,6450,6456,7019 โทร. 02-507 6441,6444,6449,6450,6456,7019
pcni.com@gmail.com pcni.com@gmail.com
Header Image
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเชื่อมโยงการตลาดภูมิภาคกับต่างประเทศ" สำหรับ สพจ.
watermark

สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ (สจบ.) ได้ร่วมกับกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (กบภ.) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเชื่อมโยงการตลาดภูมิภาคกับต่างประเทศ สำหรับ สพจ.” รุ่นที่ 1 ให้แก่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด (สธ.) หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติงาน สธ. จำนวน 76 คน โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

  • ช่วงที่ 1 : การเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-Learning) ผ่าน MOC e-Learning ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565
  • ช่วงที่ 2 : การเสวนาและบรรยายในรูปแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)  ในวันที่ 21, 23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
  • ช่วงที่ 3 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามโครงการและกำหนดการ (เอกสาร 1 และ 2 )                                                                                 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนและข้อปฏิบัติ (เอกสาร 3) หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางกมลเนตร ศัพทเสน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ หมายเลขภายใน 6458 โทรศัพท์มือถือ 087 589 0880


1. โครงการ.pdf วันที่แผยแพร่ 20/01/2565 ดาวน์โหลด
2. กำหนดการ.pdf วันที่แผยแพร่ 20/01/2565 ดาวน์โหลด
3. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอบรม สธ.pdf วันที่แผยแพร่ 20/01/2565 ดาวน์โหลด
QR Code เข้ากลุ่มไลน์.pdf วันที่แผยแพร่ 20/01/2565 ดาวน์โหลด


คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 271,273